حراست در کلام بزرگان


امام صادق علیه السلام فرموده اند:

در اداره حکومت تنها شناخت و پذیرفتن آن کافی نیست، بلکه باید اسرار را از دسترس دشمن و افراد غیر مجاز خودی محفوظ نگهدارید.

حراست در کلام بزرگان


امام خمینی (ره) فرموده اند: کوچکترین کوتاهی در مراعات اصول امنیتی گناه بزرگی شناخته می شود.

گزیده ای از فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با جایگاه حراست:

" باید با مردم مرتبط باشید، اطلاعات مردمی برای شما ناگزیر است. شما با همه سرویس های اطلاعاتی دنیا که بعضی شان تجهیزات و ابزار خیلی پیشرفته دارند فرق دارید. رابطه خود را با مردم محکم کنید. کاری کنید که مردم با شما قربت الی الله همکاری کنند. مهمترین وظیفه مسئولان خدمت به مردم است، زیرا فلسفه وجودی حکومت در اسلام، انجام امور مردم و خدمت رسانی به مردم است. عشق ورزی و محبت واقعی به مردم و رفتار همراه با لطف و محبت با آنان از وظایف اصلی مسئولان نظام اسلامی است و مسئولان در برخورد با لغزش های احتمالی مردم باید همراه با عفو و گذشت برخورد نمایند. چشم پوشی از خطا های قابل اغماض مردم را، متفاوت از برخورد با قانون شکنان و گروه ها و باند های خاص منفعت جو و قدرت طلب بدانید. منفعت عامه مردم بر منفعت گروه های خاص مقدم است و اغماض از خطاها و سودجویی های این گروه ها و باند ها ظلم و بی عدالتی است."

حراست در کلام بزرگان