شرح وظایف


مهمترین وظیفه ی اداره کل حراست واحد علوم و تحقیقات فعالیت منظم، هدف دار و بابرنامه به منظور حفظ و ارتقای توان حفاظتی برای رصد عملکرد واحد و شناسایی متخلفین است. اداره کل حراست، این وظیفه خطیر و بزرگ را با سرلوحه قراردادن قوانین و مقررات به سرانجام می رساند. این وظیفه ی کلی دارای جزئیاتی است که موارد زیر را شامل می شود:

۱- حراست و حفاظت از منابع انسانی واحد و ارائه ی مشاوره و کمک رسانی به آنان در هنگام بروز مسائل و مشکلات مختلف


۲- دریافت انتقادات، پیشنهادات و گزارشات دانشجویان، اساتید و کارکنان واحد در قالب موضوعات مختلف و انجام اقدام مقتضی در راستای سالم سازی محیط و افزایش تقویت همه جانبه ی بخش های مختلف دانشگاه


۳- همکاری و تعامل با مدیران سطوح مختلف واحد در موقعیت های عادی و خاص


۴- پیشگیری و مقابله با تخلفات اداری، مالی، اخلاقی و... از سوی پرسنل و دانشجویان واحد


۵- انجام تحلیل های صحیح اطلاعاتی به هنگام وقایع پیش آمده در سطح واحد و ارائه ی گزارش آن به مقام مسئول مرتبط


۶- نظارت و بازرسی خاص از سطوح مختلف واحد و یا افراد حاضر در آن با نظر مسئولین


۷- آموزش و آگاه سازی حراستی کارکنان، دانشجویان و اساتید واحد


۸- تهیه طرح ها، دستور العمل ها و آئین نامه های حراستی در زمینه های:

الف) حفاظت از اسناد و اطلاعات مربوط به واحد

 

ب) حفاظت فناوری اطلاعات ( IT )

 

ج) حفاظت از اماکن، تجهیزات، سخت افزار و منابع واحد علوم و تحقیقات در مقابل هرگونه ورود، نفوذ و استفاده ی غیر قانونی