طرح موضوع


دانشجویان محترم واحد علوم و تحقیقات می توانند جهت طرح موضوعات قابل بررسی اعم از شکایت، تقدیر و تشکر، بیان نقاط ضعف، انتقادات و پیشنهادات و... مرتبط با حوزه های مختلف واحد، از روش های زیر استفاده نمایند:
۱- مراجعه حضوری به اداره کل حراست واحد مستقر در ساختمان علوم انسانی طبقه چهارم شمالی
۲- استفاده از صندوق ارتباط با حراست، نصب شده در کلیه ساختمان های واحد علوم و تحقیقات
۳- ارسال نامه الکترونیک (E-Mail) به صندوق پست الکترونیک اداره کل حراست به آدرس: herasat@srbiau.ac.ir .
۴- استفاده از بخش" ارتباط با حراست" در وب سایت اداره کل حراست
۵- ارسال پیام کوتاه (Sms) به سامانه ی ۱۰۰۰۰۲۲۴۸ پیام کوتاه اداره کل حراست