ارتباط با حراست" اساتید، دانشجویان و کارکنان محترم واحد علوم و تحقیقات "

شما می توانید برای بیان نظرات، انتقادات، پیشنهادات و هرگونه تقدیر و تشکر، از روش های ذیل استفاده نمایید.


آدرس پُستی:
تهران - انتهای بزرگراه شهید ستاری (جنوب به شمال) - میدان دانشگاه - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات - ساختمان علوم انسانی - طبقه چهارم شمالی - اداره کل حراست


تلفن: ۴۴۸۶۵۲۳۶ - ۴۴۸۶۵۲۴۸


دورنگار: ۴۴۸۶۵۲۲۱


شماره تلفن داخلی اداره کل حراست برای ارتباط از طریق تلفن خانه ساختمان علوم انسانی: ۲۷۶


شماره های تلفن خانه ساختمان علوم انسانی: ۴۴۸۶۵۱۰۰ - ۴۴۸۶۵۱۵۴ - ۴۴۸۶۵۱۵۵ - ۴۴۸۶۵۱۵۶ - ۴۴۸۶۵۱۵۷ - ۴۴۸۶۵۱۵۸ - ۴۴۸۶۵۱۷۹ - ۴۴۸۶۵۱۸۰ - ۴۴۸۶۵۱۸۱ - ۴۴۸۶۵۱۸۲ - ۴۴۸۴۵۱۵۶


سامانه پیامک اداره کل حراست: ۱۰۰۰۰۲۲۴۸


کد پستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵