مطالب آموزشی


جاسوسی و تخلیه تلفنیجاسوسی و تخلیه تلفنی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
............................. نکات مهم مراسم اربعین حسینینکات مهم مراسم اربعین حسینی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
...................................................................................... آسیب های مواد مخدرآسیب های مواد مخدر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
...................................................................................................................................... اعتیاد در دانشگاه هااعتیاد در دانشگاه ها حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
قوانین جرائم رایانه‌ایقوانین جرائم رایانه‌ای حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
............................. دوست یابی در محیط دانشگاهدوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
....................................................................... امنیت در سفرهای خارجیامنیت در سفرهای خارجی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
............................................................................................................ معرفی کشورها (اطلاعات اولیه و قوانین)معرفی کشورها اطلاعات اولیه و قوانین

آداب حضور در شبکه های اجتماعیآداب حضور و معاشرت در شبکه های اجتماعی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

................................................. امنیت تلفن همراه هوشمندامنیت تلفن همراه هوشمند حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

........................................................................................................................ نکات مهم در هنگام وقوع عملیات های تروریستینکات مهم در هنگام وقوع عملیات های تروریستی شایعه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات