آیین نامه پوشش دانشگاهیان در واحد علوم و تحقیقات


توجه:
تمامی دانشجویان واحد علوم و تحقیقات به عنوان عضوی از خانواده بزرگ این واحد دانشگاهی وظیفه دارند به مانند اساتید و کارکنان واحد، آیین نامه ذیل را رعایت نموده و در راستای اجرای آن با نیروهای محترم اداره حفاظت فیزیکی نهایت همکاری را داشته باشند.

حراست علوم و تحقیقات آیین نامه پوشش دانشگاهیان در واحد علوم و تحقیقات

برای مشاهده بهتر لطفاً بر روی عکس اشاره (کلیک) نمائید.