طرح موضوع


کاربر گرامی:
پرسنل اداره کل حراست همیشه آماده شنیدن صحبت های دانشجویان، اساتید، کارکنان و مراجعین محترم واحد علوم و تحقیقات در مورد موضوعات قابل بررسی مربوط به واحد هستند.

اطلاعات شما کاربر عزیز، حتی اگر بسیار ناچیز به نظر برسد، می تواند در راه رسیدن به اهداف عالیه دانشگاه راهنمای بزرگی برای ما باشد.
لطفاً در راستای بهینه سازی محیط دانشگاه، ما را یاری نمائید.


شما عزیزان می توانید جهت طرح موضوعات قابل بررسی اعم از شکایت، تقدیر و تشکر، بیان نقاط ضعف، انتقادات و پیشنهادات و... مرتبط با حوزه های مختلف واحد، از روش های زیر استفاده نمایند:
۱- ارسال نامه الکترونیک (E-Mail) به اداره کل حراست به آدرس:

herasat@srbiau.ac.ir


۲- ارسال پیام کوتاه (SMS) به سامانه ی ۱۰۰۰۰۲۲۴۸ اداره کل حراست
۳- تماس با اداره کل حراست با استفاده از روش های مندرج در بخش" ارتباط با حراست" (لطفاً بر روی.. کلیک کنید)

۴- مراجعه حضوری به اداره کل حراست واحد مستقر در ساختمان علوم انسانی طبقه چهارم شمالی
۵- استفاده از صندوق ارتباط با حراست، نصب شده در کلیه ساختمان های واحد علوم و تحقیقات