مطالب آموزشی


راهنمای دانشجویان ورودی جدیدراهنمای دانشجویان ورودی جدید حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتمطالب آموزشی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 


 

.جاسوسی و تخلیه تلفنیمطالب آموزشی حراست جاسوسی و تخلیه تلفنی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

 

........ نکات مهم مراسم اربعین حسینیمطالب آموزشی حراست نکات مهم مراسم اربعین حسینی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
....................................................... آسیب های مواد مخدرمطالب آموزشی حراست آسیب های مواد مخدر حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
..................................................................................................... اعتیاد در دانشگاه هامطالب آموزشی حراست اعتیاد در دانشگاه ها حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
قوانین جرائم رایانه‌ایمطالب آموزشی حراست قوانین جرائم رایانه‌ای حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
........... دوست یابی در محیط دانشگاهمطالب آموزشی حراست دوست یابی در محیط دانشگاه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
............................................... امنیت در سفرهای خارجیمطالب آموزشی حراست امنیت در سفرهای خارجی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
............................................................... معرفی کشورها (اطلاعات اولیه و قوانین)مطالب آموزشی حراست معرفی کشورها اطلاعات اولیه و قوانین

آداب حضور در شبکه های اجتماعیمطالب آموزشی حراست آداب حضور و معاشرت در شبکه های اجتماعی حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

............................... امنیت تلفن همراه هوشمندمطالب آموزشی حراست امنیت تلفن همراه هوشمند حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

........................................................................... نکات مهم در هنگام وقوع عملیات های تروریستیمطالب آموزشی حراست نکات مهم در هنگام وقوع عملیات های تروریستی شایعه حراست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات